تاریخچه دانشگاه

دانشگاه   البرز در مهرماه سال 1383 با مجوز شماره 22/7497 از وزارت علوم،تحقيقات و فناوري در استان قزوين و در شهر محمديه تأسيس گرديدهدف اصلي ايندانشگاه ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به جوانان علمدوست کشور اسلاميايران ميباشد.

دانشگاه  البرز در استان قزوين، شهرستان البرز و در شهر محمديه واقع شده است.

همجواري با اتوبان کرج - قزوين از مزاياي اين مؤسسه ميباشد و رفت و آمددانشجويان غير بومي را که 80 درصد از دانشجويان اين دانشگاه را تشکيل ميدهندتسهيل نموده است.

اعضاي هيأت مؤسس اين دانشگاه را 7 نفر از اساتيد سرشناس که از اعضاي هيأت علميرسمي وزارت علوم و دانشگاههاي تهران هستند تشکيل ميدهند؛ اين افراد با بهرهگيري ازعلم و تجربه حاصل از سالها فعاليت علمي و مديريتي و پژوهشي خود توانستهاندگامهايي مؤثر در توسعه روزافزون اين دانشگاه بردارندبگونهاي که اين دانشگاه درمدت 10 سال از دو رشته کارداني به چهار دانشکده و تعداد 55 ورودي در مقاطعمختلف ارتقا يافته است

اعضاي هيأت امناي دانشگاه عبارتند از آقاي دکتر اسداله آسرايي، آقاي دکتر بهروز دري، حجت الاسلام و المسلمين آقاي مجتب الهیان، آقاي سيد احمد حسيني، آقاي دکتر سيد مرتضي نوربخش، آقاي دکتر محمد مولائی دهکردی و آقاي دکتر داوری و آقای دکترآقاگل زاده سیلاخور

دانشگاه البرز  با 180 نفر دانشجو در رشتههاي حسابداري و مديريت صنعتي در مقطعکارداني در مهرماه 1383 آغاز به کار نمودمنبع: http://mirzakhanihossein24.blogfa.com/